Ograniczenia związane z COVID-19

Przekazujemy zainteresowanym aktualne informacje Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu na temat zasady przekraczania granic pomiędzy Polską i Niemcami. (Stan z dn. 09.11.2020 r.).

WJAZD DO RFN

Wszystkie informacje są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

ZASADY OGÓLNE

Na początku listopada w Niemczech ujednolicono przepisy dotyczące kwarantanny. Nowe rozporządzenia zgodne zujednolicającymi ustaleniami na poziomie federalnym wprowadziły wszystkie kraje związkowe hamburskiego okręgu konsularnego.

Przepisy te przewidują zasadę 10-dniowej kwarantanny, które może być przerwana nie wcześniej iż po 5 dniach, po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. Od obowiązku kwarantanny istnieje szereg wyjątków związanych z celem wyjazdu lub rodzajem zatrudnienia.

Najważniejsze wyjątki to:

Ruch przygraniczny – podróże z państw sąsiadujących do 24h (Uwaga! W SH dotyczy tylko ruchu przygranicznego z Danią)
Osoby zajmujące się przewozem osób i towarów – zwolnienie przy podróży do 72 h z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
Podróże w celu odwiedzin krewnych pierwszego stopnia (rodzice), małżonków i dzieci niezamieszkujących wspólnie
o Do 72 h – zwolnione z kwarantanny
o Powyżej 72h – możliwość wykonania testu bezpośrednio po powrocie (dotyczy także odwiedzin krewnych drugiego stopnia – rodzeństwo, dziadkowie)
Podróże niezbędne i związane z działalnością zawodową, studiami lub nauczaniem (wymaga zaświadczenia pracodawcy)
o Regularne co najmniej raz w tygodniu – zwolnione z kwarantanny pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa
o Jednorazowe do 5 dni – możliwość wykonania testu bezpośrednio po powrocie
Służba zdrowia, opiekunki – możliwość wykonania testu bezpośrednio po przyjeździe (wymaga zaświadczenia pracodawcy)
Pracownicy sezonowi – zwolnieni pod warunkiemzachowania reguł bezpieczeństwa i braku kontaktu z osobami spoza danej grupy

Ponadto od 8 listopada 2020 r. (godz. 18:00) zaczęła działać elektroniczna rejestracja podróżnych wjeżdżających do Niemiec, wprowadzona na poziomie federalnym. Osoby, które wjeżdżają do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka epidemicznego są zobowiązane do odbycia kwarantanny. Te osoby powinny zarejestrować się jeszcze przed przyjazdem do Niemiec na stronie www.einreiseanmeldung.de. Dane będą przekazywane do właściwego urzędu ds. zdrowia, który będzie nadzorował odbywanie kwarantanny. Elektroniczna rejestracja zastępuje dotychczasowe papierowe karty lokalizacji podróżnych, które mogą być używane tylko w przypadku problemów technicznych z elektroniczną rejestracją lub braku urządzeń umożliwiających rejestrację.

Obowiązek elektronicznej rejestracji nie dotyczy osób, które przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie lub wjeżdżają do Niemiec na mniej niż 24 godziny oraz osób przewożących zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych).

Ujednolicone przepisy o kwarantannie

Brema: Neunzehnte Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Neunzehnte Coronaverordnung) – obowiązuje od 2 listopada2020 (link)

Dolna Saksonia: Niedersächsische Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung des Corona-Virus (Niedersächsische Quarantäne-Verordnung) – obowiązuje od 9 listopada 2020 r. (link)

Hamburg: Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg – w aktualnym brzmieniu obowiązuje od 7 listopada20202 (link)

Szlezwik-Holsztyn: Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) Landesverordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus des Landes Schleswig-Holstein (Corona-Quarantäneverordnung) – obowiązuje od 8 listopada 2020 r. (link)

Kwarantanna 10 dni, zakończenie kwarantanny możliwe po przedstawieniu negatywnego wyniku testu, do którego próbka została pobrana nie wcześniej niż 5 dni po przyjeździe

Testy

Co do zasady test może być przeprowadzony dopiero 5 dni po przyjeździe do RFN. Wykonanie testu bezpośrednio po przyjeździe lub uznanie testu wykonanego do 48h przed przyjazdem możliwe jest tylko w określonych sytuacjach.

Wyniki testu mogą być przedstawione w formie papierowej lub elektronicznej, w języku angielskim, niemieckim lub francuskim, zgodne z wytycznymi RKI dostępnymi na stronie https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html  – uznawane są testy PCR oraz szybkie testy antygenowe, o ile spełniają wytyczne WHO.

Wyjątki

Kwarantanna nie dotyczy:

1) Podróży tranzytem
2) Ruchu przygranicznego z państwami sąsiadującymi (osoby które wjeżdżają do RFN na mniej niż 24h lub przebywały w strefie ryzyka do 24 h)

UWAGA! W Szlezwiku-Holsztynie wyjątek dotyczy wyłącznie ruchu przygranicznego z Danią

3) Podróży do 72 h dla:
a) Odwiedzin krewnych pierwszego stopnia (rodzice), oraz małżonków, partnerów życiowych i dzieci nie zamieszkujących wspólnie;
b) Pracowników pilnie niezbędnych dla ochrony zdrowia (wymaga zaświadczenia od pracodawcy) – przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa
c) Osób zajmujących się przewozem osób, towarów i dóbr– przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa
d) Wysokiej rangi członków służby dyplomatycznej i konsularnej, organów przedstawicielskich i rządów państw – przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa
4) Pracownicy transgraniczni: Podróże niezbędne i regularne, co najmniej raz w tygodniu – przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa (wymagane potwierdzenie od pracodawcy niezbędnego charakteru i zachowania reguł bezpieczeństwa)
a) Osoby zamieszkałe w RFN, które podróżują do strefy ryzyka, a podróż jest niezbędna i związana z działalnością zawodową, studiami lub nauczaniem (Grenzpendler)
b) Osoby zamieszkałe w strefie ryzyka, które podróżują do RFN, a podróż jest niezbędna i związana z działalnością zawodową, studiami lub nauczaniem (Grenzgänger),
5) Po przedstawieniu negatywnego wyniku testubezpośrednio po podróży
a) Niezbędni pracownicy zatrudnieni (wymagane zaświadczenie pracodawcy) w:
i) służbie zdrowia, w tym personel medyczny i personel opieki,
ii) służbie bezpieczeństwa i porządku
iii) utrzymaniu stosunków dyplomatycznych i konsularnych
iv) wymiarze sprawiedliwości
v) organach przedstawicielskich i wykonawczych federalnych, landowych i lokalnych
vi) organach UE i organizacji międzynarodowych
b) osoby podróżujące w celu
i) odwiedzin krewnych pierwszego i drugiego stopnia(rodzice, rodzeństwo, dziadkowie) oraz nie zamieszkujących wspólnie małżonków, partnerów życiowych i dzieci
ii) pilnego leczenia
iii) opieki nad osobami wymagającymi pomocy
c) policjanci na służbie
d) osoby, które przebywały za granicą do 5 dni, a podróż związana z działalnością zawodową, studiami lub nauczaniem jest niezbędna i niemożliwa do przełożenia(wymaga zaświadczenia)
e) osoby biorące udział lub organizujące wydarzenia sportowe
f) osoby powracające z urlopu, jeśli tak stanowi umowa międzynarodowa z państwem odbywania urlopu;
g) tylko w Dolnej Saksonii: osoby zajmujące sięprzewozem osób, towarów i dóbr oraz pracownicy firm przewozowych (w przypadku, gdy ich podróż przekracza 72 godziny)
6) żołnierze NATO podróżujący w celach służbowych
7) pracownicy sezonowi: jeśli przyjeżdżają na co najmniej 3 tygodnie i przez 10 dni będą pracować z zachowaniem reguł bezpieczeństwa i bez kontaktu z osobami spoza swojej grupy

Ze szczegółowymi zapytaniami dot. przekraczania granicy polskiej należy zwracać się do Straży Granicznej.

Zasady przekraczania granic i odbywania kwarantanny dostępne są także na stronie: https://www.gov.pl/web/niemcy/przeciwdzialanie-epidemii-koronawirusa

oraz na stronie Straży Granicznej: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html

STRONY INTERNETOWE

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: www.gov.pl/koronawirus

Informacje na temat podróży zagranicznych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/koronawirus-podroze-za-granice

Na stronie internetowej Polska w Niemczech są dostępne informacje na temat aktualnych regulacji obowiązujących w Niemczechhttps://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

 

Konsulat Generalny RP w Hamburgu: https://www.gov.pl/web/deutschland/generalkonsulat-der-republik-polen-in-hamburg