Aktualne zasady przekraczania granic: Polska – Niemcy i Niemcy – Polska

Przekazujemy zainteresowanym aktualne informacje Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu na temat zasady przekraczania granic pomiędzy Polską i Niemcami. (Stan z dn. 12.06.2020 r.).

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym zostały opublikowane następujące rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. poz. 1029).

            Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną wprowadziło tymczasowo kontrole graniczne na granicy wewnętrznej na okres do 12 czerwca 2020 r. Rozporządzenie zmieniające potwierdza to rozwiązanie, z zastrzeżeniem, że kontrola graniczna na granicy z Republiką Litewską obowiązuje do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 9:00. Tym samym kontrole na granicy wewnętrznej zostaną zniesione z dniem 13 czerwca 2020 r., a w na granicy z Republiką Litewską – 12 czerwca 2020 r. po godz. 9:00.

            Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 1030).

Jakie zmiany wprowadzono:

– uchylono przepisy ograniczające ruch graniczny na granicy wewnętrznej;

– ograniczenia dot. kategorii osób, które mogą wjeżdżać do PL, o których mowa w par. 3 ust. 2 rozporządzenia odnosić się będą więc jedynie do osób przekraczających granicę zewnętrzną

– zniesiono przepis dot. długości trwania tranzytu [dotychczas było to 12 godzin], z jakiego mogą korzystać obywatele UE/EOG/Szwajcarii przemieszczający się przez terytorium PL do miejsca swego zamieszkania lub pobytu; przepisy te stosujemy analogicznie do obywateli Wielkiej Brytanii

– dodano nową kategorię osób, które mogą wjeżdżać do PL – są to cudzoziemcy posiadający na terytorium innych państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ich małżonkowie i dzieci, w celu tranzytu przez terytorium PL do miejsca zamieszkania lub pobytu; przepisy te stosujemy analogicznie do obywateli Wielkiej Brytanii

            Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 13 czerwca, a w odniesieniu do ruchu granicznego na granicy z Republiką Litewską – z dniem 12 czerwca (ograniczenia ruchu granicznego na tej granicy przestały obowiązywać 12 czerwca o godz. 9:00).

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1031).

Najważniejsze zmiany, które wprowadza rozporządzenie:

utrzymano zakaz organizacji transportu kolejowego obejmującego przekroczenie granicy zewnętrznej; tym samym możliwy jest transport kolejowy międzynarodowy obejmujący państwa w ramach UE;

– obowiązkiem kwarantanny obejmuje się jedynie osoby przekraczające granicę zewnętrzną (przy zastosowaniu wyjątków, o których mowa w rozporządzeniu);

– rozszerzono katalog osób zwolnionych z kwarantanny o cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii, ich małżonków i dzieci – wówczas, gdy przejeżdżają przez terytorium PL do miejsca zamieszkania lub pobytu; przepis ma zastosowanie również do obywateli Wielkiej Brytanii;

– kilka zmian związanych z restartem działalności gospodarczej.

Osoby zobowiązane do kwarantanny na podstawie dotychczasowych przepisów odbywają je na zasadach dotychczasowych – do dnia jej zakończenia.

            Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 13 czerwca 2020 r.,z wyjątkami: w odniesieniu do zwolnienia z kwarantanny osób przekraczających granicę z Republiką Litewską – od dnia 12 czerwca 2020 r. oraz od 19 czerwca 2020 r. – w odniesieniu do obiektów sportowych.

Z poważaniem

Mariusz Pindel
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu
Konsul der Republik Polen in Hamburg

Telefon: +49 40 61187115, faks: +49 40 6325030

KG RP w Hamburgu: https://www.gov.pl/web/deutschland/generalkonsulat-der-republik-polen-in-hamburg