Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest jest pierwszym (gdyż bez niego nie można przyjąć innych) i najważniejszym (gdyż jest podstawą całego życia chrześcijańskiego) sakramentem. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego oraz od osobistych win i stajemy się przybranymi dziećmi Boga. Jednocześnie stajemy się członkami Jego Kościoła.

Informacja dla rodziców pragnących ochrzcić dziecko

Rodzice (przynajmniej jedno z nich) musi należeć do Kościoła katolickiego. Aby poprosić o udzielenie sakramentu chrztu świętego rodzice lub jedno z nich (nie kto inny) powinni:

 1. zgłosić się do biura parafialnego,
 2. posiadać akt urodzenia dziecka
  (Geburtsurkunde lub Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke),
 3. podać dokładne dane rodziców chrzestnych.

Wymagania wobec rodziców chrzestnych

Rodzice chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie (od swojego proboszcza), że mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego:

 • mieszkający w Niemczech: Patenschein – że należą do Kościoła katolickiego.
 • mieszkający w Polsce: Zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni według Kodeksu Prawa Kanonicznego obowiązującego w Kościele katolickim:

Rodzice chrzestni wraz z rodzicami dziecka mają za zadanie zapewnić ochrzczonemu rozwój życia religijnego, przykładem własnego życia dać ochrzczonemu przykład wiary oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Do podjęcia obowiązków rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. należy do Kościoła, jest katolikiem, przyjął już sakrament Komunii świętej i bierzmowania;
 2. prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 3. ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub zdeklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
 6. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma przez proboszcza i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

Niekatolik w wyjątkowych sytuacjach może zostać jedynie świadkiem chrztu, ale tylko z drugim rodzicem chrzestnym – katolikiem.

W dniu chrztu należy

 • przybyć do kościoła ok. 15 minut przed uroczystością.
 • przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.

Przed chrztem (o ile stan prawny na to pozwala – chodzi tu o zawarty ślub kościelny!) zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi i w czasie uroczystości przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę komunię świętą w intencji dziecka.

W przypadku zagrożenia życia!

Każdy człowiek (nawet nie katolik i nie wierzący) może udzielić chrztu świętego pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół.

Przebieg rytuału w sytuacj zagrożenia życia

3 razy polać głowę tego, kto ma być ochrzczony zwykłą wodą, wypowiadając jego imię, oraz słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
a następnie modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…”

Sakrament to widzialny znak i narzędzie,
za pośrednictwem którego
Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa w Kościele.