Projekt zakresu pastoralnej działalności w Archidiecezji Hamburg

„Panie, odnów Twój Kościół i zacznij ode mnie”

PRZEDMOWA
Poniżej podany projekt pastoralnej działalności stanowi bazę dla istotnych decyzji w Archidiecezji Hamburg. Został on opracowany przy współudziale szerokiego gremium ludzi z różnych grup zawodowych oraz grup biorących udział w opracowywaniu projektu procesu odnowy (Caritas, wspólnot,
grup młodzieżowych, przedszkoli, parafii, szkół, zrzeszeń,
organizacji związanych z życiem kościoła lokalnego …). W pierwszej kolejności skierowany jest do wiernych, którzy zawodowo lub społecznie angażują się w Archidiecezji Hamburg i powinien być uściślony na wszystkich szczeblach tejże działalności.
Ów projekt zakresu działalności pastoralnej ma być również źródłem inspiracji dla dalszej naszej drogi jako Kościóła na północy Niemiec. Ta droga opiera się na sformułowaniu, które stanowi podstawę procesu odnowy, a jest nim motto: „Mamy być Kościołem Misyjnym”. Ponieważ słowo “misja” niesie ze sobą różne niejednokrotnie negatywne skojarzenia, związane z historią Kościoła, pragniemy już na wstępie wyjaśnić znaczenie tegoż słowa. Misja pochodzi pierwotnie od łacińskiego słowa “missio”, co w języku polskim oznacza tyle co: posłać kogoś. Jako Kościół zostaliśmy posłani i to jest nasze zadanie. Kościół nie istnieje sam dla siebie, tylko jest posłany do wszystkich ludzi.
Podstawowe pytanie, które sobie musimy postawić, oraz które powinno przenikać wszelką działalność Kościoła, brzmi zatem: W jaki sposób powinniśmy być Kościołem misyjnym? W trzech punktach z chciejmy przyjrzeć się temu zadaniu nieco dokładniej. Zapytajmy się więc: Co Bóg nam obiecał i do cz go nas powołał? (I) Jak możemy odpowiedzieć na tę Bożą obietnicę i Jego wezwanie? Z odpowiedzi na to pytanie wynikać będzie wyzwanie dla nas wszystkich jako Kościoła. (II) To wyzwanie stawać się będzie źródłem naszego posłania do świata. Z jakim wyzwaniem zatem jesteśmy posłani przez Boga do świata? (III)

I. OBIETNICA. ŹRÓDŁO TEOLOGICZNE

1.
Chrześcijanie wierzą w Trójjedynego Boga i wyznają przez to relacje jakie istnieją między Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym. Z upodobaniem szuka Trójjedyny Bóg bliskości z człowiekiem oraz ze swoim całym stworzeniem. Wierzymy, że Bóg pragnie przyjaźni i bliskości z każdym człowiekiem.
2.
Jezus Chrystus żył ową miłością Bożą i ucieleśnił ją podczas swojej ziemskiej działalności. Przyszedł na świat, aby kochać, uzdrawiać, przebaczać, pocieszać, umacniać i uwalniać. W Nim, który umarł za nas na krzyżu i śmierć pokonał poprzez swoje zmartwychwstanie, uznajemy jedyną drogę prowadzącą do życia.
3.
Chrześcijanie zostali przez Jezusa posłani, co wyraża Jego wezwanie: “Jak mnie posłał mój Ojciec, tak i Ja was posyłam” (J 20,21b) W oparciu o te słowa Jezusa chrześcijanie opierają swoje posłanie wobec świata. Poprzez autentyczne życie, wynikające z wiary w Jezusa, dają świadectwo, że Bóg jest zawsze obecny w swoim stworzeniu.
4.
Duch Boży działa także poza Kościołem i poza znanymi strukturami. Duch Święty, który w ludziach działa i oddycha, jest źródłem żywego Kościoła w świecie.
5.
Kościół nie jest źródłem swego misyjnago posłania. Nie jest ono też dodatkowym jego zadaniem. Kościół jest bowiem ze swej natury misyjny. Papież Franciszek w oparciu o tą prawdę sformułował wyzwanie dla każdego z nas, stwierdzając, że: “Ja jestem misją” (EG 273)

II. WYZWANIE. CHRZEŚCIJAŃSKA POSTAWA.

1.
Boże wyzwanie rozpoczyna się w nas samych poprzez odnawianie każdego dnia – jako wspólnota Kościoła i osobiście – naszej wierności wobec Ewangelii.
2.
W naszej Archidiecezji jesteśmy Kościołem modlącym się, w którym istnieje wiele miejsc i możliwości dla osobistej rozmowy z Bogiem. Na różne sposoby pielęgnujemy nasze relacje z Bogiem, w sposób szczególny poprzez Eucharystię, życie sakramentalne, a także poprzez różne formy nabożeństw.
3.
To co w nabożeństwach świętujemy i czcimy, prowadzi nas do konkretnej działalności w naszym życiu codziennym. Poprzez pomoc ubogim oraz wspólną działalność dla ludzi, w różnych, trudnych sytuacjach życiowych, pragniemy naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pragniemy pokoju, sprawiedliwości i ochrony całego stworzenia.
4.
Nasza misja ukierunkowana jest jednak na rzeczy większe niż tylko te doczesne. Do tego motywuje nas wezwanie Jezusa – do ciągłego nawracania się. On zachęca nas do myślenia, które przekracza granice doczesności. Tylko z odwagą i pragnieniem udziału w Bożym planie zbawienia może powstać coś nowego i lepszego.
5.
Szukamy bliskości i kontaktu z każdym człowiekiem. Jako wspólnota wierzących jesteśmy osiągalni, widoczni i przystępni.
6.
Nasza działalność ma umożliwić wzrost i rozwój życia.
7.
Pragniemy dzielić się wiarą z poszanowaniem wolności każdego człowieka. Poprzez życie z wiary, bez której sami żyć nie możemy, chcemy dawać przykład innym szukającym Chrystusa.
8.
Respektujemy wolność sumienia każdego człowieka, niezależnie od naszego pragnienia, aby każdy człowiek znalazł drogę do Chrystusowego Kościoła.
9.
Spełnienie naszego posłania jest możliwe jedynie we wspólnocie. Bóg pragnie działać poprzez każdego z nas. Dlatego chcemy traktować każdego z szacunkiem i pełnym respektem. Każdy jest ważny, żaden nie jest w stanie uczynić wszystkiego sam.
10.
Pozostajemy w gotowości dialogu z chrześcijanami innych wyznań, z ludźmi wyznających inne religie i z wszystkimi ludźmi dobrej woli.
11.
Jako Kościół posłany na cały świat, ciągle wsłuchujemy się, odkrywamy i uczymy się. Wsłuchujemy się w to, co współczesne społeczeństwa porusza. Z nimi szukamy śladów “obecności Boga” pośród nas (GS 11). Uczymy się wspólnie z innymi ludźmi jak żyć Ewangelią o Miłosierdziu i Bożej życzliwości wobec człowieka.
12.
Źródłem naszej misji jest radość i nadzieja, które otrzymujemy od Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela i obrońcy. Z życzliwością, pełni dobrej woli oraz w Prawdzie chcemy towarzyszyć także tym wszystkim, którzy doświadczają w swoim życiu smutku, leków, cierpienia i rzeczywistości śmierci.
13.
Jako Kościół jesteśmy świadomi zmian jakie zachodzą w społeczeństwach, w których przyjdzie nam żyć i działać. Zmiany te są dla nas wyzwaniem i zadaniem.
14.
Bóg jest źródłem tego, czego w dzisiejszym świecie potrze- bujemy. Na pierwszym miejscu posyła On nam swego Syna, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. To On daje nam spokój wewnętrzyny, ufność w lepszą przyszłość, mimo naszych ograniczonych możliwości.
15.
Nikt z nas nie jest wolny od błędów. Kościół w Archidiecezji Hamburg popełniał w przeszłości także błędy. Prosimy o wybaczenie i szukamy dróg do pojednania, które konieczne są dla wspólnej przyszłości. Naszą ufność pokładamy w wybaczającej Miłości Boga, którą On jest gotów okazać każdemu człowiekowi świadomemu swoich błędów i swej niedoskonałości.

III. POSŁANIE. MISYJNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Poszukiwanie Boga.
Bóg poszukuje człowieka , a człowiek tęskni za Bogiem. Archidiecezja Hamburg tworzy duszpasterską przestrzeń, w której jest miejsce na poszukiwanie Boga. My oddajemy się Bogu oraz ludziom do dyspozycji:

Blisko Boga.
Żyjemy naszą odnową, przez otwarcie się na obecność Boga.

Powołani.
Odczuwamy znaczenie naszego powołania. Bóg zawierza nam bardziej, niż my sami uważamy to za możliwe.

Blisko ludzi.
Ukierunkowujemy się na zdolności i talenty ludzi, których spotykamy w różnych sytuacjach życiowych.

Odwiedzić.
Idziemy na skraj ludzkiej egzystencji. Jako Kościół jesteśmy namacalni i wiarygodni, gdy współpracujemy z ludźmi dla wzrostu Królestwa Bożego.

Połączyć.
Poszukujemy dialogu wewnątrz i na zewnątrz. Organizujemy duszpasterstwo, które łączy różne miejsca życia kościelnego, żyje ekumenizmem i dąży do współpracy z innymi podmiotami religijnymi i społecznymi.

Kościół powszechny.
Jako katolicki Kościół żyjący w diasporze, nawiązujemy wzbogacające relacje z Kościołem na całym świecie. Doświadczamy i szanujemy tę różnorodność także w naszej Archidiecezji. W tej braterskiej perspektywie, uczymy się być Kościołem w nowy sposób.

Solidarni.
Zobowiązujemy się do nowej uniwersalnej solidarności, która służy dobru wszystkich stworzeń. Z determinacją wykorzystujemy nasze talenty i zaangażowanie, aby żyć w harmonii wraz z całym stworzeniem.

Otwartość.
Jesteśmy otwarci na ciągłe poszukiwania. Wspieramy się w tym, co nas odważnie prowadzi na nowe drogi pracy duszpasterskiej.

Dalsza konkretyzacja działań na wszystkich poziomach Archidiecezji odbywa się na drodze duchowego rozróżnienia i na podstawie możliwie najszerszego uczestnictwa.

Hamburg, w uroczystość św. Oskara, 03. 02. 2018

Dr. Stefan Heße
Arcybiskup