Komunikat

w sprawie głosowania do Parlamentu Europejskiego, które odbędzie się 26 maja 2019 r.

W nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00. Obywatele polscy zamieszkujący lub przebywający poza Krajem mogą – po spełnieniu pewnych warunków – zagłosować w polskich komisjach wyborczych utworzonych za granicą.

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu zostały utworzone dwa obwody głosowania:

1) Obwód głosowania nr 100, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Generalny RP, Gründgensstr. 20, 22309 Hamburg;
2) Obwód głosowania nr 101, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polnische Katholische Mission (Polska Misja Katolicka), Stilleweg 12b, 30655 Hannover;

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

1)     najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2)     nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3)     nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
4)     nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
5)     posiada ważny polski paszport lub ważny dowód osobisty,
6)     została wpisana do spisu wyborców.

Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są wcześniej zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula, tj. przez Konsulat RP w Hamburgu. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Zgłoszeń można dokonywać do 23 maja br. (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW  E- WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl  bądź https://e-wybory.msz.gov.pl  .

Bliższe szczegóły m. in. dot. zasad zgłaszania się do spisu wyborców można znaleźć na stronach Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu. Link: https://hamburg.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/glosowanie_za_granica_w_wyborach_do_parlamentu_europejskiego_w_2019_r__1  .

Hamburg, 27.04.2019