Jezu ufam Tobie

Plan Rekolekcji

Rozpoczęliśmy peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego, która potrwa do czwartku włącznie.
W czasie peregrynacji odbędą się rekolekcje parafialne.
Nauki rekolekcyjne wygłosi Ks. Mariusz Marszałek z Wilna.

Terminy Rekolekcji parafialnych
i peregrynacji obrazu

06.02.2015 – Piątek – Harburg (St. Franz-Joseph – Kirche, Reeseberg)
g. 17.3o – możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi
g. 18.3o – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
g. 19.oo – Msza św. DE/PL na rozpoczęcie peregrynacji

08.02.2015 – Niedziela
g. 8.3o – Msza św. z nauką rekolekcyjną – Harburg (St. Franz-Joseph – Kirche, Reeseberg)
g. 12.3o – Msza św. z nauką rekolekcyjną – Neugraben (Hl. Kreuz – Kirche, An der Falkenbek)

09.02.2015 – Poniedziałek – Harburg (St. Franz-Joseph – Kirche, Reeseberg)
g. 18.oo – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
g. 19.oo – Msza św. z nauką rekolekcyjną

11.02.2015 – Środa – Neugraben (Hl. Kreuz – Kirche, An der Falkenbek)
g. 19.oo – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
g. 19.3o – Msza św. z nauką rekolekcyjną

12.02.2015 – Czwartek – Harburg (St. Franz-Joseph – Kirche, Reeseberg)
g. 19.oo – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
g. 19.3o – Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie peregrynacji

Bardzo serdecznie zapraszam do pełnego udziału w nabożeństwach.

Peregrynacja obrazu “Jezu ufam Tobie” – list Rektora PMK w Niemczech

Ukochani w Chrystusie Panu, Drodzy Bracia i Siostry!

W II niedzielę Wielkanocy, zwaną niedzielą Bożego Miłosierdzia, odbędzie się w Rzymie kanonizacja Jana Pawła II, któremu od tego dnia przysługiwać będzie tytuł „święty“. W tym samym dniu rozpocznie się peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia po Polskich Misjach Katolickich na terenie Niemiec. Dzięki Janowi Pawłowi II prawda o Bogu Miłosiernym, przekazana w latach 30-tych poprzedniego stulecia zakonnicy św. Faustynie Kowalskiej, została ukazana i przybliżona światu w sposób głębszy i bardziej dostępny.

Jaki jest cel organizowanej peregrynacji?

Przede wszystkim odświeżenie naszej relacji z Bogiem, dostrzeżenie i doświadczenie Bożego Miłosierdzia w naszym osobistym życiu. Świadomi jesteśmy ideałów – wartości, które wydają się człowiekowi trudne i niedostępne. Niektórzy ludzie uważają, że także Bóg jest takim ideałem, ale przebywa gdzieś bardzo daleko i jest dla nas nieosiągalny. A okazuje się, że Bóg jest bardzo blisko człowieka, że kocha każdego, gdyż podstawowym Jego atrybutem jest miłość. Każdy człowiek stworzony został na obraz i podobieństwo Boga, w każdym człowieku jest boskie odbicie. Niestety, wielu ludzi tę prawdę zatraciło lub o niej zapomniało. Z drugiej strony świadomi jesteśmy naszej słabości, znikomości i grzeszności, naszej ułomności. Człowiek upada, czyni zło, obraża Boga i ludzi. Czuje się często słaby, opuszczony i niezdolny do czynienia dobra.

Czego nas uczy prawda o Miłosierdziu Bożym ?

Między ideałem Boga, Jego wielkością i świętością, a słabością człowieka nie ma próżni – jest Miłosierdzie Boże. Bóg nie pozostawia człowieka samemu sobie z jego kłopotami i zmartwieniami. Bóg oddał się ludzkości. Szczególnie, kiedy człowiekowi jest trudno i czuje się osamotniony, Bóg jest mu bardzo bliski. To jest treść i piękno naszej religii katolickiej.
Te prawdy objawił światu Jezus Chrystus. Za pośrednictwem pokornej i skromnej zakonnicy s. Faustyny Jezus przypomniał je ludziom na nowo. Przez kilka lat zakonnica ta doświadczała bliskości Jezusa, rozmawiała z Nim przebywając w klasztorach w Wilnie, w Płocku i w Krakowie. On odpowiadał na jej wątpliwości, tłumaczył i wyjaśniał obecność Boga, swoją misję przyjścia na świat. Faustyna widziała Jego rany, doświadczała Jego serdeczności i miłości. Co więcej: Jezus nakazał jej, aby spotkania z Nim i przeprowadzone rozmowy przekazała ludziom. Długo trwały prowadzone przez teologów badania spisanych przez Faustynę przeżyć i doświadczeń. Stwierdzono, że nie ma w nich żadnego błędu dogmatycznego ani sprzeczności teologicznych, pomimo iż zakonnica ta nigdy teologii ani Biblii dokładniej nie studiowała. Jej wiedza była wiedzą wlaną, daną jej przez Boga.
Kontemplując wizerunek Jezusa Miłosiernego pragniemy doświadczyć sami, osobiście Jego bliskości, wpatrywać się w Jego oblicze, w Jego otwarte serce, w wypływające z niego promienie, które niosą miłość i pokój, sprawiedliwość i miłosierdzie. Tajemnica Bożego Miłosierdzia to dostrzeżenie prawdziwego Boga i prawdziwego oblicza człowieka – jak powiedział Jan Paweł II podczas uroczystości wyniesienia s. Faustyny na ołtarze.

Drodzy Rodacy!

W kierowanym do Was dzisiaj słowie pragnę wytłumaczyć sens peregrynacji Obrazu oraz zaprosić wszystkich do znalezienia czasu i takiego rozplanowania sobie dnia podczas trwania nawiedzenia, aby można było przybyć do świątyni i powierzyć Jezusowi swoje życie, swoje sprawy, radości i smutki. Będzie to okazja, abyście w świetle Bożego Miłosierdzia spojrzeli innymi oczami na samych siebie, na swoich bliskich, na swego współmałżonka, na dzieci czy na rodziców, na otaczających Was ludzi, którzy czasem wydają się obcy czy wręcz wrodzy.Jezu ufam Tobie

Jak odbywać się będzie peregrynacja?

Peregrynacji towarzyszyć będą rekolekcje albo misje parafialne prowadzone przez ekipy specjalistów-misjonarzy zaproszonych przez Waszych duszpasterzy. Nawiedzenie Obrazu to czas wielkiej łaski, czas wsłuchiwania się w Słowo Boże, ale również okazja do doświadczenia Bożego Miłosierdzia przez pojednanie w sakramencie pokuty. Ponieważ Obraz jest własnością naszej Misji, nie musimy się spieszyć z jego przekazaniem do następnej parafii. Wiadomym jest, że wiele naszych wspólnot korzysta gościnnie z niemieckich kościołów oraz że po Mszach i nabożeństwach w języku polskim trzeba opuścić budynki kościelne. To wszystko jednak nie powinno przeszkodzić w przeżyciu tego, co najważniejsze: otwarciu serca na głos Boga, tak jakby Jezus przemawiał do każdego z osobna i bardzo osobiście oraz aby każdy mógł zobaczyć tylko Jego i siebie.
Zapraszamy wszystkich: rodziny, małżonków, młodzież i dzieci, przybywajcie do świątyni całymi rodzinami. Nawiedzenie Obrazu byłoby powierzchowne, gdyby łaska tego wydarzenia nie przeniknęła do naszych rodzin i naszych domów. Kontemplacja tajemnicy Bożego Miłosierdzia tak bardzo potrzebna jest w życiu rodzinnym, które dzisiaj narażone jest na wiele doświadczeń, kryzysów i zawirowań.
Zapraszamy również i tych, którzy z różnych powodów zatracili drogę do Boga, którzy czują się daleko od Kościoła i nie biorą aktywnego udziału w jego życiu. Zapraszamy tych, którym życie się nie poukładało, lub nie mogą przystępować z różnych powodów do sakramentów świętych. Może właśnie podczas peregrynacji Obrazu znajdziecie chwilę czasu na odświeżenie swej relacji z Jezusem i doznacie Jego Miłosierdzia. Pozwólcie przemówić Bogu. Ale także Wy sami powiedzcie Mu to, co dyktuje Wam serce. Może już dawno nie było takiej okazji w Waszym życiu.
Na peregrynację po Niemczech został przygotowany specjalny Obraz, namalowany przez artystę-malarza Janusza Antosza z Krakowa, który posiada autoryzację władz kościelnych. Na Obrazie umieszczony został napis: „Jezu ufam Tobie“ w języku polskim oraz po niemiecku: „Jesus, ich vertraue auf Dich“. Pragniemy, aby kult Bożego Miłosierdzia dotarł również do naszych sióstr i braci w wierze, żyjących w tym kraju, który dla nas stał się drugą ojczyzną. Myślę, że i oni potrzebują duchowych, ubogacających przeżyć religijnych, a nie brak wśród nich także ludzi głęboko wierzących. Dla nich urządzamy dzień modlitw przed Obrazem w języku niemieckim. Zaproście na ten dzień także katolików innych narodowości, Bóg jest Ojcem wszystkich. Stańcie się apostołami Bożego Miłosierdzia w Waszym środowisku, szczególnie wtedy, gdy Obraz przybędzie do Waszego miasta. Taka akcja będzie wyrazem Waszego zaangażowania zgodnego z mottem peregrynacji, które brzmi: „Pragnę, aby Miłosierdzie Boże dotarło do wszystkich ludzi” (z Dzienniczka s. Faustyny).

Jakich owoców oczekujemy po peregrynacji ?

Doświadczenie Bożego Miłosierdzia powinno zaowocować miłosierdziem wobec drugiego człowieka. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: „Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć Miłosierdziu Mojemu“ (Dz. 742). Dzięki temu miłosierdziu możemy łatwiej przebaczać, darować. Doświadczając Bożej miłości i odpowiadając na nią możemy zmieniać świat, wpływać na bieg jego historii i jej kształt. Nie narzekajmy tylko na utratę wiary, na laicyzację i sekularyzację życia, lecz stańmy się głosicielami prawd Bożych przez nasze życie i postępowanie. Zgodnie ze wskazaniem Jana Pawła II starajmy się być przekazicielami dobra, miłości, pokoju, sprawiedliwości i miłosierdzia, tak bardzo potrzebnych dzisiejszemu światu. Przekazując Boże dary dalej, ubogacamy innych, poszerzamy przestrzeń Bożego działania. Nasza życzliwość i dobroć mogą przemieniać ludzkie serca. W jednym z objawień Jezus powiedział s. Faustynie: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić“ ( Dz. 1148).
Codzienność pokazuje jak ważne są te wskazania. Skoro religia katolicka mówi, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to potrzebujemy kontaktu z Nim, bo inaczej doświadczymy duchowego głodu i wyjałowienia. A jeżeli tego głodu już nie ma, to często pozostaje pustka, która jest już oznaką duchowej choroby.
Peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia odbywa się aktualnie w różnych diecezjach Polski i w innych częściach świata. Wszędzie zauważa się odświeżenie i nowy impuls wiary. Celem peregrynacji w naszych Misjach jest także odświeżenie, ubogacenie i odnowienie naszej wiary, nadziei i miłości. Modlitewne wpatrywanie się w Obraz Miłosiernego Jezusa może przyczynić się do tego, że i w naszym życiu nabiorą one nowej energii i nowej świeżości. Pozwólmy Bogu zadziałać. W czwartek 3 kwietnia br. w bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach peregrynacyjny Obraz zostanie poświęcony przez ks. kard. Stanisława Dziwisza. Uroczystość poprzedzi odbiór relikwii św. Faustyny Kowalskiej, które otrzymamy w kaplicy sióstr. Relikwie współczesnych apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Faustyny i świętego już wówczas Jana Pawła II towarzyszyć będą peregrynacji Obrazu po Niemczech.
Następnie przejdziemy w procesji do bazyliki na Mszę św. prowadzoną przez Księdza Kardynała przy udziale księży z Niemiec wraz z przybyłymi delegacjami.
Serdecznie zapraszam delegacje z naszych polskich parafii na ten podniosły moment do Łagiewnik. Jak mi wiadomo, z wielu naszych misji organizowane są z tej okazji specjalne pielgrzymki, które będą połączone z odwiedzeniem jeszcze innych miejsc. Informacje możecie otrzymać u księży.

Moi Drodzy!

Podstawowym i głównym aktem przygotowania do peregrynacji jest modlitwa. Proszę wszystkich, a szczególnie osoby należące do grup modlitewnych, aby włączyli w swoje intencje zarówno przygotowanie jak i przeprowadzenie peregrynacji. Wierzę w skuteczność tej modlitwy i to właśnie ona będzie najlepszym przygotowaniem gruntu do odwiedzin Pana.

Już dzisiaj zapraszam gorąco wszystkich na uroczyste i podniosłe wydarzenie nawiedzenia Obrazu w Waszej parafii! Będą to dni niezawodnej nadziei oraz czas szczególnego Bożego działania.

„Jezu ufam Tobie!“

ks. Stanisław Budyn, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *