Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Wybory odbędą się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu zostały utworzone 4 obwody głosowania:
1) Obwód głosowania nr 143, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Hamburg I, Konsulat Generalny RP, Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg;
2) Obwód głosowania nr 144, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Hamburg II, Konsulat Generalny RP, Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg;
3) Obwód głosowania nr 145, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Brema, Deutsch-Polnische Gesellschaft Bremen (Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bremie), Birkenstraße 20, 28195 Bremen
4) Obwód głosowania nr 146, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Hanower, Polnische Katholische Mission (Polska Misja Katolicka), Stilleweg 12b, 30655 Hannover;

Osoby uprawnione do głosowania za granicą
Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2) nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3) nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
4) nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
5) posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
6)  zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców
Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY bądź do Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu:

1) telefonicznie, nr tel.: (+49 40) 611 87 101, -108, -115, -129, -133, -135, -137
2) e-mailowo:  hamburg.kg.wybory@msz.gov.pl
3) pisemnie, na adres: Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg
4) ustnie: w siedzibie Konsulatu, w godzinach przyjmowania interesantów; poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 9:00-14:00 oraz wtorek w godz. 13:00 – 18:00.
5) faksem, nr faksu: (+49 40) 632 50 30

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula:
Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Więcej informacji na stronie: https://hamburg.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/glosowanie_za_granica_w_wyborach__do_sejmu_rzeczypospolitej_polskiej_i_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_w_2019_r_

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl