Komunikat w sprawie głosowania za granicą w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.

adres strony internetowej z informacją wyborczą:
https://www.gov.pl/web/niemcy/informacja-dotyczaca-wyborow-prezydenta-rp

——————————————————————————————————–

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z 20 kwietnia br. – zostały utworzone dwa obwody głosowania:

1) Obwód głosowania nr 94: Hamburg I (rejestracja wg nazwisk: od A do L) siedziba obwodowej komisji wyborczej: Hamburg I, Konsulat Generalny RP, Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg;

2) Obwód głosowania nr 95: Hamburg II (rejestracja wg nazwisk: od Ł do końca alfabetu) siedziba obwodowej komisji wyborczej: Hamburg II, Konsulat Generalny RP, Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg.

Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są wcześniej zgłosić się do spisu wyborców* sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula, tj. w Hamburgu. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Zgłoszeń można dokonywać do 7 maja br. (włącznie).

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW E- WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w zbliżających się wyborach ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport lub ważny dowód osobisty,
 • została wpisana do spisu wyborców.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Dokładny adres miejsca pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego)
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

UWAGA! Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, w obwodach głosowania utworzonych za granicą głosowanie odbywa się w formie osobistej. Należy jednak wskazać, że 6 kwietnia 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat RP. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. W takim przypadku zarejestrowani w spisie wyborców głosujący otrzymają pakiet wyborczy od Konsulatu, który trzeba będzie zwrotnie odesłać do dnia wyborów.

Szczegółowa informacja na temat organizacji wyborów dostępna jest na nowej stronie placówek RP w RFN: „Polska w Niemczech” https://www.gov.pl/web/niemcy w zakładce „Wybory 2020”. Bieżące informacje publikujemy także na podstronie Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu https://www.gov.pl/web/niemcy/konsulatgeneralnyrpwhamburgu.